W związku z licznymi zapytaniami prasowymi dotyczącymi zawarcia umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym z KRAKÓW5020 sp. z o.o. uprzejmie informuję, że Gmina Miejska Kraków w dniu 30 maja 2022 r. zawarła z KRAKÓW5020 sp. z o.o. umowę o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Wybrano umowę o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym jako, że w opinii podległych mi jednostek, jak i spółki była to najbardziej adekwatna i analogiczna, jak w innych spółkach komunalnych, forma finansowania zadań spółki. Finansowanie spółki odbywa się na warunkach Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Zawarta pomiędzy stronami umowa zawiera wszystkie wymagane prawem warunki. W szczególności zapisy umowy zostały zredagowane w sposób zapewniający, że spółka z tytułu powierzonych zadań nie uzyska z budżetu miasta nadmiernego finansowania a jedynie w takiej wysokości jaka jest niezbędna do realizacji zadań uznanych za usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

Ponieważ w prawie unijnym (poza wybranymi sektorami) nie funkcjonuje legalna definicja usług w ogólnym interesie gospodarczym definiowanie tego pojęcia jest wyłącznym przywilejem państw członkowskich, które dysponują w powyższym zakresie dużą swobodą, a kompetencje Komisji Europejskiej ograniczają się wyłącznie do poddawania w wątpliwość oczywistych błędów popełnionych przez państwa członkowskie przy definiowaniu takich usług. Uprawnienia w tym zakresie Komisja wykonuje pod nadzorem sądów.

Zapytanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało skierowane w związku z realizacją przez spółkę zadań jej powierzonych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał swoją opinię w piśmie z dnia 3 października 2022 r.

Pismo UOKIK ma charakter opinii o niewiążącym dla podmiotu udzielającego pomocy charakterze. Treść stanowiska UOKiK nie zawierała wniosków o charakterze wykluczającym zakwalifikowanie opisanego zakresu usług powierzonych spółce jako świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. W szczególności używane w piśmie z dnia 3 października 2022 r. kilkukrotnie sformułowanie „wydaje się, że zadanie nie stanowi UOIG” pozwalało stwierdzić, że opinia (również ze względu na bardzo ogólny zakres analizy poszczególnych zadań) nie wykluczyła powierzonych spółce zadań z zakresu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Opinia UOKIK znajdzie odzwierciedlenie w aneksie do umowy wykonawczej w zakresie obejmującym opis powierzonych zadań. Powyższe wykluczyć powinno w przyszłości możliwość ogólnej i wybiórczej oceny zakresu powierzenia pod kątem prawidłowego kwalifikowania realizowanych przez spółkę zadań jako świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Podsumowując, zawarta ze Spółką KRAKÓW5020 sp. z o.o. umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym nie jest obarczona wadą prawną.

Michał Marszałek
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego